6.03.2019

Roszczenia z umowy przedwstępnej

W jednym ze wcześniejszych artykułów omawialiśmy niektóre zagadnienia związane z umową przedwstępną. Jak wiadomo, w przypadku umowy przedwstępnej zawartej w formie aktu notarialnego – czyli właściwej dla umowy głównej – w przypadku nie zawarcia umowy przyrzeczonej, każda ze stron może domagać się jej zawarcia przed sądem. Uprawnienie to realizowane jest w drodze powództwa o nakazanie…

Czytaj więcej
5.03.2019

Zastaw na rzeczach najemcy w praktyce

W praktyce dość rzadko się zdarza, że wynajmujący korzysta – dla zaspokojenia swoich roszczeń z tytułu zaległego czynszu i opłat – z przysługującego mu ustawowego prawa zastawu na rzeczach najemcy. Najczęściej związane jest to z brakiem pełnej wiedzy na temat tej formy zabezpieczenia. Warto zatem przyjrzeć jej się bliżej, gdyż zaległości czynszowe nadal są jednym…

Czytaj więcej
4.03.2019

Prywatne akademiki z korzyścią dla inwestorów i studentów

Temat prywatnych akademików zyskuje na znaczeniu, zarówno w kontekście sposobu na inwestycję kapitału o znacznej stopie zwrotu, jak i alternatywy dla stancji i domów studenckich. Idea ta jest silna zwłaszcza w Trójmieście, które chlubi się znaczną liczbą uczelni wyższych oraz kilkudziesięcioma tysiącami studentów. Brak bazy noclegowej, która z jednej strony byłaby przystępna cenowo, a z…

Czytaj więcej
1.03.2019

Zamiana nieruchomości

Jedną z form nabycia nieruchomości, w szczególności na rynku wtórnym, jest zamiana. Dokonuje się ona na mocy umowy, która zbliżona jest w swojej istocie do sprzedaży. Podstawową różnicę stanowi fakt, że na jej mocy każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy.…

Czytaj więcej
28.02.2019

Nieruchomość w spadku i niebezpieczeństwa z tego wynikające

Odziedziczenie nieruchomości oraz przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, czyli ograniczenie odpowiedzialności za długi spadkowe do wartości czynnej spadku na dzień śmierci spadkodawcy, nie zawsze gwarantuje spadkobiercy spokojny sen. W tym zakresie można wyróżnić kilka typów podstawowych zagrożeń, którymi są: Odpowiedzialność spadkobiercy za długi spadkodawcy związane z nieruchomością – spadkobranie stanowi tzw. sukcesję uniwersalną, która oznacza…

Czytaj więcej
27.02.2019

Pełnomocnictwo do wykreślenia roszczenia

W umowach deweloperskich, a także w umowach przedwstępnych sprzedaży zdarzają się zapisy, w myśl których kupująca wyraża zgodę na wykreślenie roszczenia i udziela sprzedającemu nieodwołalnego pełnomocnictwa do wykreślenia roszczenia o zawarcie umowy przyrzeczonej, w przypadku odstąpienia od zawarcia niniejszej umowy przez sprzedającego z przyczyn leżących po stronie kupującej w szczególności braku zapłaty części ceny sprzedaży…

Czytaj więcej
25.02.2019

Rozwiązanie umowy a zwrot zadatku

Jak pamiętamy zadatek jest dodatkową klauzulą umowną o charakterze odszkodowawczym, która ma zapewnić zryczałtowane odszkodowanie jednej stronie umowy, w przypadku jej naruszenia przez drugą z nich. Zawarta w kodeksie cywilnym (art. 394 k.c.) regulacja zadatku ma wszakże charakter dyspozytywny i to w dwójnasób. Po pierwsze, wprowadzenie tej instytucji do umowy nie jest obowiązkowe, po drugie…

Czytaj więcej
22.02.2019

Podnajem pokoi w wynajętym mieszkaniu

Liczba możliwości dostępnych dla osoby poszukującej lokum do wynajęcia jest obecnie wyjątkowo szeroka. Co chwila pojawiają się nowe rozwiązania, tradycyjne zaś nie tracą na popularności. Chociaż wynajem poszczególnych pomieszczeń w lokalu mieszkalnym znany jest od lat, a pokoje wynajmowane są zwłaszcza studentom, bądź pracownikom tymczasowym albo turystom, to od pewnego czasu przybiera nieco inny wymiar.…

Czytaj więcej
21.02.2019

Notariusz w transakcjach obrotu nieruchomościami – rola i obowiązki

Czynności prawne mające za przedmiot przeniesienie własności nieruchomości, czy też ustanowienie i zbycie ograniczonych praw rzeczowych wymagają dla swojej ważności zachowania formy aktu notarialnego. Naruszenie tego obowiązku skutkuje brakiem skutków prawnych zawartej umowy, bądź złożonego oświadczenia. W konsekwencji sąd wieczystoksięgowy odmówi wpisu zmian w księdze wieczystej nieruchomości. Wymóg zachowania najwyższej formy szczególnej – jaką jest…

Czytaj więcej

Pepper House w liczbach (dane za rok 2018)

Liczba Klientów:

13 222

Ilość transakcji:

1 120

Odbytych spotkań:

1300

Nasi doradcy:

50

Nasze oddziały:

2

Pepper House jest nowoczesnym i kompleksowym biurem nieruchomości założonym przez praktyków rynku z wieloletnim doświadczeniem w branży nieruchomości i finansów. Przedmiotem naszej działalności jest pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, a także ich zakup oraz sprzedaż na własny rachunek. Dzięki temu mamy gruntowną wiedzę na temat potrzeb i oczekiwań Klientów oraz aktualnej sytuacji rynkowej. Pośredniczymy w transakcjach zakupu, sprzedaży i wynajmu wszelkiego rodzaju nieruchomości na terenie Trójmiasta i okolic.

Ta witryna wykorzystuje Cookies czy rozumiesz, że jest to ok? Rozumiem