Sposób na rzeczy pozostawione przez najemcę?

Sposób na rzeczy pozostawione przez najemcę?

Osoby wynajmujące mieszkania nie raz spotkały się z problemem rzeczy pozostawionych w wynajmowanych lokalach przez byłych najemców. W przypadku braku uzgodnień poczynionych przez strony w tym zakresie, a także niejednoznaczności okoliczności danej sprawy, statut tegoż mienia jest co najmniej dyskusyjny.

Kluczowe znaczenie w tym zakresie ma wola osoby pozostawiającej te rzeczy w opuszczanym lokalu. W zasadzie możliwe są tutaj dwa warianty. Pierwszy z nich to porzucenie rzeczy z zamiarem wyzbycia się ich, drugiemu zaś nie towarzyszy zamiar utraty ich własności. Powyższe rozróżnienie swoją genezę ma w treści art. 180 kodeksu cywilnego, który stanowi, że właściciel może wyzbyć się własności rzeczy ruchomej przez to, że w tym zamiarze rzecz porzuci. Jeżeli zatem brak jest takiego zamiaru, rzeczy pozostawionych nie można traktować, jak porzuconych i stanowią one nadal własność byłego najemcy.

Sytuacja taka, tj. brak możliwości uznania, że wyposażenie lokalu zostawiono w nim celowo z zamiarem wyzbycia się jego własności, nie jest jednakże sytuacją bez wyjścia. Właściciel nieruchomości ma bowiem kilka narzędzi, które może wykorzystać w celu definitywnego rozwiązania sprawy mienia nieuprzątniętego z należącego do niego lokalu przez byłego najemcę.

Pierwsza z możliwości odnosi się do treści samej umowy najmu. Można w niej bowiem wprost zawrzeć klauzulę, w myśl której ruchomości pozostawione przez najemcę w lokalu, pomimo wygaśnięcia umowy najmu, traktowane będą jako porzucone w rozumieniu art. 180 kodeksu cywilnego. Klauzule tego typu coraz częściej spotyka się w umowach najmu. Doznają one przy tym różnych modyfikacji, przykładowo:

  • wskazuje się, że za porzucone zostaną uznane tylko te przedmioty, których były najemca nie usunie w określonym terminie po wygaśnięciu umowy najmu, najczęściej termin ten nie przekracza tygodnia,

  • zastrzega się, iż skutek porzucenia wystąpi tylko gdy dotychczasowy najemca nie usunie ruchomości z lokalu na wezwanie właściciela wystosowane po wygaśnięciu umowy najmu,

  • dla zwiększenia czytelności takiej klauzuli, pod jej treścią wpisuje się odrębną i wyraźną zgodę najemcy na powstanie omawianego skutku, która to jest podpisywana przez najemcę niezależnie od podpisania umowy najmu.

W przypadku natomiast, gdy umowa najmu nie zawiera jakiejkolwiek klauzuli odnoszącej się do sposobu traktowania mienia pozostawionego przez najemcę, wynajmujący powinien zwrócić się do byłego najemcy ze stosownym wezwaniem. W jego treści należy wezwań dotychczasowego najemcę do usunięcia należącego do niego mienia, z zastrzeżeniem terminu uczynienia zadość temu zobowiązaniu, a także wskazując, że uchybienie wezwaniu poczytane zostanie za porzucenie rzeczy ruchomym z zamiarem wyzbycia się ich własności.

Porzucenie rzeczy wywołuje ten skutek, że wygasa prawo ich własności przysługujące uprzedniemu właścicielowi. Rzeczy te nie stają się jednakże, z mocy prawa, własnością właściciela nieruchomości. Uzyskują one status rzeczy niczyich. Wynajmujący, bądź każda inna osoba może nabyć ich własność obejmując je w posiadanie samoistne. Posiadanie samoistne to stan, w którym posiadacz uważa się za właściciela i eksponuje to na zewnątrz, np. rozporządza rzeczami. W przypadku przejścia własności rzeczy ruchomych na właściciela wynajmowanej nieruchomości, może on postąpić z nimi zgodnie ze swoją wolą.

Co ważne, z uwagi na fakt, że wynajmujący uzyskuje własność rzeczy niczyich (porzuconych uprzednio z zamiarem wyzbycia się przez najemcę), nie jest on zobowiązany do jakiegokolwiek rozliczenia się z ich poprzednim właścicielem. Nie powstaje bowiem jakakolwiek relacja gospodarcza pomiędzy dotychczasowym i nowym właścicielem.

Autor: Piotr Zwoliński Dyrektor Zarządzający Pepper House

Pepper House w liczbach (dane za rok 2018)

Liczba Klientów:

13 222

Ilość transakcji:

1 120

Odbytych spotkań:

1300

Nasi doradcy:

50

Nasze oddziały:

2

Pepper House jest nowoczesnym i kompleksowym biurem nieruchomości założonym przez praktyków rynku z wieloletnim doświadczeniem w branży nieruchomości i finansów. Przedmiotem naszej działalności jest pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, a także ich zakup oraz sprzedaż na własny rachunek. Dzięki temu mamy gruntowną wiedzę na temat potrzeb i oczekiwań Klientów oraz aktualnej sytuacji rynkowej. Pośredniczymy w transakcjach zakupu, sprzedaży i wynajmu wszelkiego rodzaju nieruchomości na terenie Trójmiasta i okolic.

Ta witryna wykorzystuje Cookies czy rozumiesz, że jest to ok? Rozumiem